full screen background image

GAP TEYAP NEDİR?

GAPTEYAP
Bilindiği üzere, 1990’lı yıllarda GAP bölgesinde büyük sulama projelerinin hayata geçirilmesi ile tarımsal eğitim yayım hizmetlerinin önemi de bir kat daha artmıştır. Bunun nedeni, sulama yatırımlarının yapılabilirliğini etkileyen en önemli ölçütün bu tesisleri kullanacak olan insanların yani çiftçilerin sosyal ve ekonomik olarak beklenen düzeyde kalkınamamasıdır. Bu durumun temel nedenlerinden en önemlisi, sulu tarım ve sulu tarım teknolojileri konusunda tarımsal eğitim yayım çalışmalarının hep ikinci planda kalmış olmasından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla büyük maliyetler ile hayata geçirilen sulama yatırımlarının değerlendirilmesinde çiftçilerimizin bilgi ve deneyim eksikliğinden dolayı bölge ve ülke ekonomisine sağlanması gereken fayda istenilen seviyelere ulaşamamaktadır. Sosyo-kültürel yapı, fiziksel altyapı sorunları ve mevzuatlar ile mevzuatların uygulanması ile ilgili sorunlarda diğer etkenleri oluşturmaktadır.2008 yılında GAP Eylem planının açıklanması ile birlikte bölgede sulama yatırımlarının önemli bir ivme kazanması ile birlikte bu konuların ehemmiyeti önemli derecede artmış ve özelliklede çiftçilerin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi konusunda özel bir çalışma yapılması geçmişte yaşanan kötü örneklerin tekrarlanmaması için zorunlu bir hale gelmiştir.

GAP BKİ bölgede yapılan tarımsal araştırmalardan, yürütülen tarımsal projelerden, kurum ve kuruluşlarla yapılan koordinasyon toplantılarından ve uzun yıllardan beri edinilmiş tecrübelerden esinlenerek bölgede tarımsal eğitim yayım konusunda günümüze değin çeşitli çalışmalar yapmış/yaptırmıştır. Bunlardan bir tanesi de Harran üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi bölümü başkanlığında Çukurova ve Akdeniz üniversitelerinin tarım ekonomisi bölümlerinden öğretim üyelerinin hazırlamış olduğu eğitim yayım fizibilite raporudur.Tüm bu yaşanan sorunlara çözüm oluşturabilmek ve bölge potansiyellerini etkin kullanmak suretiyle tarımsal gelişmeyi sağlamak ve sürdürülebilir kılmak adına 2011 yılında GAP Bölge kalkınma İdaresi koordinasyonunda GAP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (GAP-TEYAP) uygulamaya konulmuştur.

GAP TEYAP ile başta sulamaya açılmış ve açılacak alanlarda tarımsal eğitim ve yayım hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına ve bu konuda hizmet veren başta çiftçi örgütleri olmak üzere kurum ve kuruluşların kapasitelerinin artırılmasına katkıda bulunulması amaçlanmıştır.

GAPTEYI2

Bu amaçla; proje iki temel konu üzerinde durmaktadır. Bunlardan ilki bölgede ihtiyaç duyulan tarımsal eğitim ve yayım hizmetlerinin etkinliğinin artırılması diğeri ise bölgeye uygun kendi kendine yardım prensibi ile çalışan, sürdürülebilir tarımsal yayım ve danışmanlık modelinin/modellerinin belirlenmesidir. Projenin bütçesi ve süresi göz önünde bulundurularak, tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetleri konusunda hizmet açığının böyle bir proje ile tamamen kapatılması öngörülmemiştir. Proje, bu açığın kapatılması için tespit edilen yetersizliklerin geliştirilecek model/modeller üzerinden nasıl kapatılabileceğini demonstre etme görevini üstlenmiştir.

Nisan 2011 ile Aralık 2013 arasında GAP TEYAP kapsamında önemli ölçüde tarımsal eğitim yayım konusunda çalışmakta olan teknik elemanların kapasite geliştirme çalışmaları olmak üzere proje faaliyetleri;

Bileşen 1. Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti veren ilgili kurum ve kuruluşların bu hizmeti verme kapasitelerinin geliştirilmesi.

Bileşen 2.Çiftçi ve çiftçi örgütlerinin kapasitelerinin artırılması. 

Bileşen 3.Kurum ve kuruluşlar arasında tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetleri açısından koordinasyon sağlanması ve farkındalığın artırılması.

Bileşen 4.GAP Bölgesi’nde sürdürülebilir ve kendi kendine yardım prensibi ile çalışan bir tarımsal eğitim ve yayım modeli/modellerinin geliştirilmesi.

Konu başlıklarından oluşan proje uygulama planı dahilinde yürütülmüş olup, hizmet açığının nasıl kapatılabileceğinin gösterilmesi, koordinasyon ve işbirliği sağlanması ile model geliştirme aşamaları bu dönemde tamamlanmıştır. İdarenin günümüze değin elde ettiği deneyimleri ve proje uygulama döneminde GAP-TEYAP ile eğitim ve yayım alanındaki deneyimlerinden hareketle; GAP Bölgesinde ihtiyaç duyulan etkili, sürdürülebilir bir tarımsal eğitim ve yayım modeli geliştirme çalışmasının altında aşağıdaki faaliyetlerin uygulanması planlanmıştır. Konuyla ilgili GAP BKİ’ nın yaptığı çalışmalar, yapılan çalıştaylar ve tüm ilgili paydaşların katılımlarıyla gerçekleştirilen diğer çalışmalarda elde edilen sonuçlardan hareketle mevcut koşullar, yapılması gerekenler ve bu alanda dünyadaki gelişmeler dikkate alınarak değerlendirildiğinde;

Bölgede, kendi kendine yardım prensibi ile çalışacak, çiftçi örgütlerine dayalı çoğulcu ve talep yönlendirmeli bir yayım modelinin sorunların çözümünde etkin ve uygun olacağı kanısına varılmıştır. Bu amaçla tüm ilgili kurum ve kuruluşların katkıları alınarak yapılan çalışmalar sonucunda Çiftçi Örgütleri Merkezli Çoğulcu Yayım Modeli Geliştirilerek Uygulamaya Konulmuştur.

GAPTEYAPAMACI1