Projenin Amacı
:

Amaç 1:

Başta sulamaya açılmış ve açılacak alanlar olmak üzere çiftçilerin ihtiyaç duydukları eğitim yayım hizmetlerinin verilmesi konusunda çiftçi örgütlerinin harekete geçirilmesi.

Amaç 2:

Çiftçi Örgütlerinin idari ve teknik açıdan geliştirilip güçlendirilerek sürdürülebilir.

Amaç 3:              

Örgütlenme ve grup oluşturma konularında farkındalık sağlamak, tarımsal örgütlenme konusunda model amaç ve hedeflerine uygun yeni oluşumları teşvik etmek.

Modelin Uygulama Alanı ve Süresi:

Model, GAP Bölgesinde yer alan Adıyaman, Batman, Diyarbakır,  Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerinde öncelikle sulanan ve sulamaya açılacak alanlarda 5 (beş) yıl süreyle uygulanacaktır.

Modelin Hedef Grubu:

Modelin 5 yıllık uygulama planı kapsamında; bölgede mevcut olan 615 çiftçi örgütünün en az 40’ ında 240 teknik elemanın yayım elemanı olarak çalışacağı düşünülmektedir. Sisteme girecek 40 çiftçi örgütü ve buralarda çalışacak 240 yayım elemanı modelin birincil hedef grubunu oluşturacaktır.

Ayrıca, model kapsamında, GTHB yayım personeli ve birincil grubun dışında yer alan çiftçi örgütleri ile özel sektörde yayım konusunda çalışan yaklaşık 1000 teknik eleman da projenin ikincil hedef grubunu oluşturacaktır. Modelin tam olarak uygulanması sonucunda doğrudan etkin yayım hizmeti alacak olan yaklaşık 15.000 çiftçi ve sulamaya açılacak alanlar dahil doğrudan ve dolaylı olarak ulaşılacak 40.000 çiftçi ise projenin yararlanıcı kitlesini oluşturacaktır.

Bunların dışında bölgede tarımsal konularda örgütlenme bilincinin oluşturulması ve tarımsal kalkınmaya katkı sağlaması yönünde yönlendirilmeleri konusunda yapılacak faaliyetler kapsamında 9 ilde faaliyet gösteren çiftçiler de projenin bir başka hedef grubunu oluşturacaktır.

2. HEDEF

GAP Bölgesinde çiftçi ve çiftçi örgütleri merkezli sürdürülebilir bir model ile tarımsal kalkınmayı hızlandırmaktır.

3. FAALİYETLER

A-YAYIM MODELİ UYGULAMA ÇALIŞMALARI

1.HAZIRLIK

1.1.        Model Uygulama Birimleri (MUB) ve Kurullarının Oluşturulması

1.2.        Çiftçi Örgütlerinin Belirlenmesi ve Protokollerin İmzalanması

1.3.        Çiftçi Örgütlerinde Danışmanlık Yetki Belgesinin Alınmasına Yönelik Çalışmalar

1.4.        Çiftçi Örgütlerinin Alt Yapı ve Donanım İhtiyaç Tespiti

1.5.        Çiftçi Örgütü Envanter Çalışması

1.6.        Eğitim İhtiyaç Analiz Raporlarının Hazırlanması

2.UYGULAMA

2.1.        Danışman Temel Eğitimleri

2.2.        Çiftçi Örgütlerinde Tespit Edilen Alt Yapı ve Donanım Eksikliklerinin Giderilmesi

2.3.        Model Tanıtımı

2.4.        İhtiyaçlarına Yönelik Eğitim-Yayım ve Araştırma Programının Uygulanması

2.4.1.     Çiftçi Örgütü Danışmanlarına Yönelik Eğitimler

2.4.2.     Talebe Dayalı Bölge Danışmanlarına ve Yayım Elemanlarına Yönelik Eğitimler

2.4.3.     Çiftçi Örgütü Üyelerine Yönelik Eğitim Yayım ve Enformasyon Çalışmaları

2.4.4.     Talebe Dayalı Diğer Çiftçilere Yönelik Eğitim,Yayım ve Enformasyon Çalışmaları

2.4.5.     Araştırma, Yayımcı ve Çiftçi Bağlarını Güçlendrme Çalışmaları

2.5.        Basılı ve Görsel Materyal Hazırlanması

3.SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE YAYGINLAŞTIRMA

3.1.  Çiftçi Örgütlerinin İdari, teknik ve mali açıdan güçlendirilmesine yönelik çalışmalar

3.2.  Uygulanan projenin izleme ve değerlendirilmesi

3.3.  Modelin Uygulanmasının çiftçi örgütlerine devri ile ilgili çalışmalar

B-SULAMAYA AÇILMIŞ VE AÇILACAK ALANLARDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR

 1. Sulama açılacak alanların belirlenmesi
 2. İhtiyaç Analizinin Yapılması
 3. Suya Hazırlık Eylem Planlarının Hazırlanması ve Sunulması
 4. Suya Hazırlık Eylem Planı Kapsamında Yapılacak Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi

4.1.             Su kullanıcı örgütlerinin tarımsal eğitim yayım faaliyetlerine dahil edilmesine yönelik çalışmalar,

4.2.             Yeni kurulacak su kullanıcı örgütlerinin tarımsal eğitim yayım faaliyetlerine dahil edilmesine yönelik çalışmalar,

 1. İzleme ve Değerlendirme

C-ÖRGÜTLENME VE GRUP OLUŞTURMA ÇALIŞMALARI

 1. Örgütlenme Konulu Faaliyetler

1.1.    Örgütlenmede Farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmalar

1.2.    Örgütlenmeye yönelik bir eylem planı hazırlama çalışmaları

1.3.    Yeni çiftçi örgütlerinin oluşturulmasını teşvik etmeye yönelik çalışmalar

 1. Grup Oluşturma Konulu Faaliyetler

D-KOORDİNASYON VE FARKINDALIK ÇALIŞMALARI

 1. Merkez Danışma Kurulu (MEDAK )Toplantısı
 2. Bölge Danışma Kurulu (BÖDAK) Toplantısı
 3. İl Koordinasyon Birimi (İKOB) Toplantısı
 4. Talebe Dayalı Toplantı, Panel, Seminer ve Çalıştaylar
 5. Uygulamaya Yönelik Eğitim Merkezleri ile Görüşmeler

E-İZLEME VE DEĞERLENDİRME

 1. Dönem Toplantıları ve Ara Raporlar
 2. Yıllık İlerleme Raporları
 3. Değerlendirme